Mindenki szótára  
Felhasználási feltételek
 
Rólunk
Médiaajánlat
Felhasználási feltételek
Impresszum
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen felhasználási feltételeket, amely a szolgáltatás használatát szabályozza. Amennyiben igénybe kívánja venni a weboldal által kínált szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania a felhasználási feltételeket.

1. Bevezető rendelkezések

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Szabályzat) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a Weeg (Aranykas Kft, 1051 Budapest, Arany János u. 27., a továbbiakban: Üzemeltető), mint a weeg.hu, weeg.eu (a továbbiakban: Weboldal) és szolgáltatások üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása.

1.1.  A Weboldal használatával a Felhasználó az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja. Az Üzemeltető szívesen ad felvilágosítást az alábbiakban leírt technikai vagy jogi fogalmak könnyebb megértéséhez.

1.2.  Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli  megváltoztatására. A Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a Szabályzat esetleges módosításait. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

1.3.  A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használható.

1.4. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére a Üzemeltető megsemmisíti.

1.5 A Weboldalon az AdSense hirdetési rendszer keretében reklámokat jelenítünk meg. A rendszer személyes adatokat gyűjt a hirdetést megtekintő ill. a hirdetésre kattintó felhasználókról, a célból, hogy ne zavaró, hanem az Ön érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg az oldalon. A fent megjelölt hirdetések a látogatottság gyakoriságának felmérése, így a weboldal hatékonyabb tartalomszolgál­tatásának érdekében megtekintésük esetén adatfileokat (‚cookie‘), valamint a képernyőn általában nem látható, a hirdetés megtekintését rögzítő egyedi azonosítót tartalmazó kisméretű képfájlokat (‚web bug‘) helyeznek el az Ön számítógépén ill. töltenek le oda. Az AdSens rendszer a rögzített adatokat, így például az Ön számítógépének IP címét, az internet szolgáltatót (IPS), valamint az Ön által használt böngésző program adatait a hirdetéseket megrendelő harmadik személy részére megküldi. A rögzített adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást.

1.6 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a feltöltött szavakért és a megosztott szógyűjtemények tartalmáért.

2. Regisztráció

2.1. A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja jelen Szabályzatot, a jogszabályokat és a Netikettet. Regisztráció nélkül a Felhasználók csak a Szolgáltatás publikus tartalmait olvashatják, de nem használhatják a weboldal bizonyos szolgáltatásait.

2.2. A regisztráció a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltéséből áll.

2.3.  Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.

2.4.  Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.

2.5.  Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat fiókjában rögzíteni.

2.6. A regisztráció során a Felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes Felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért.

2.7.  A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről.

2.8.  Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

3. Az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő jogai

3.1. A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása.

3.2.  Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például szavak, kifejezések, szógyűjtemények) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

3.3. A Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom és a Szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a Szolgáltatás keretén belül elérhető fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatás lay-outját, design-ját) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

3.4.  A weeg.hu és a weeg.eu domain az Üzemeltető javára bejegyzett domain név.
 
4. A Szolgáltatás interaktív részeinek használatával kapcsolatos szabályok
 
4.1.  Az Üzemeltető jogosult minden olyan tartalom törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen Szabályzatba ütközik. Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető Felhasználóról rendelkezésére álló adatokat. A jogsértés, illetve a jelen Szabályzat megsértésének további szankciójaként az Üzemeltető a jogsértő Felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Szolgáltatásból.
 
4.2.  Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármelyik részének előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.
 
5. Kártérítési felelősség
 
5.1.  Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.
 
5.2.  A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését az Üzemeltető kizárja.

5.3. A Weboldalon található külső hivatkozások (a weeg.hu-tól és a weeg.eu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli vagy módosítja.

5.4.  A Weboldal ‚vendégkönyv‘ rovatában, valamint a Weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár. Üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére és módosításra.

6. Adatkezelés
 
6.1.  A személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Üzemeltető, aki a 1992. évi LXIII. törvény előírásait betartva jár el. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül - jogszabályi kötelezettség hiányában - harmadik személyeknek nem adja át, kizárólag a rendszer biztonságos működéséhez használja fel.
 
6.2.  A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Szolgáltatás Felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az adott Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.
 
7. Egyéb rendelkezések
 
7.1.  A Weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja.
 
7.2.  Jelen Szabályzatra a Magyar Köztársaság joga irányadó.
 
7.3.  Jogvita esetén az Üzemeltető kiköti a Budapesti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

7.4.  A Szabályzatban nem érintett részekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8. A Vendégkönyv rendeltetése

8.1 A Vendégkönyv a Weeg által működtetett és fenntartott, írásos hozzászólások, vélemények, információk (a továbbiakban: hozzászólások) továbbítására és cseréjére lehetőségét biztosító szolgáltatás, melynek célja, hogy elősegítse a felhasználók számára az eszmecserét és tájékoztatást. A Vendégkönyvet a jelen szabályzatban foglaltak szerint bárki ingyenesen használhatja.

9. Moderáció

9.1 A Vendégkönyv felhasználóinak hozzászólásait moderátorok kísérik figyelemmel és ellenőrzik. A moderátorok biztosítják a folyamatos társalgás lehetőségét, törlik azokat a hozzászólásokat, amelyek
· akadályozzák a Vendégkönyv rendeltetésszerű használatát, illetve
· melyek tartalma jogszabályba, vagy jelen etikai szabályzatba ütközik.

9.2 A moderátorok az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni tudják.

9.3 A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen etikai szabályzatba ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek. Fentiekből következően, azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik jelen Etikai szabályzatot, nem célszerű reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülhetnek.

9.4 A Vendégkönyvben csak az általunk megválaszolt hozzászólások jelennek meg.

10. Az alábbi hozzászólások a Vendégkönyvről – a felhasználó külön értesítése nélkül – törlésre kerülnek:

10.1 Jogsértő hozzászólások. Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

10.2 Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő, rosszindulatú hozzászólások. Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív, fenyegető, kötözködő vagy rosszindulatú-e, a moderátorok döntik el a téma jellegének függvényében.

10.3 Egyes regisztrált felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket – személyeskedést – tartalmazó hozzászólások.

10.4 A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólások törlésre kerülnek.

10.5 Témaromboló hozzászólások. A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.

10.6 Törölt hozzászólás – részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, összevont, áthelyezett témák újraindítása.

10.7 Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások nem kerülnek megjelenítésre.

11. Letiltás

11.1 A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen felhasználókat a Vendégkönyvről letilthatják.


A Weegről - Médiaajánlat - Felhasználási feltételek - Impresszum
© 2023 Weeg